Regulamin zwrotów towarów oraz zasad użytkowania Karty Podarunkowej w sklepach „ŚWIAT DZIECKA” w Warszawie

Regulamin zwrotów towarów oraz zasad użytkowania Karty Prezentowej w sklepach „ŚWIAT DZIECKA” w Warszawie
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 28-09-2015 R.
§ 1
1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa wiążące każdego Konsumenta zasady sprzedaży i zwrotu Towaru w Sklepach ŚWIAT DZIECKA w Warszawie.
2. Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem przeprowadzana będzie od dnia 28 września 2015 r. do dnia podania (zgodnie z §10 ) informacji o odwołaniu poniższych zasad sprzedaży i zwrotu.
§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
Organizator − ŚWIAT DZIECKA Sp. z o.o., Sp. k.
80-299 Gdańsk, ul. Jana Keplera 21
Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem − każda umowa sprzedaży zawierana z udziałem konsumenta, na mocy której Konsument nabywa Towar w Sklepie Świat Dziecka.
Towar − wszelkie artykuły będące w aktualnej ofercie konkretnego Sklepu, którego dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem,
Sklep − znajdujący się w Warszawie sklep ŚWIAT DZIECKA, w którym sprzedawany jest Towar, a który wskazany jest w §3 niniejszego Regulaminu.
Konsument − pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Sprzedaży objętej niniejszej Regulaminem a także która jest osobą kupującą Towar jako konsument w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Karta podarunkowa − karta stanowiąca elektroniczny odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Konsumenta do jej realizacji w Sklepie Świat Dziecka.
§ 3
Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem odbywać się będzie w sklepach ŚWIAT DZIECKA, zlokalizowanych w Warszawie:
ul. Górczewska 124, CH Wola Park
ul. Malborska 45, PH Targówek
Al. Krakowska 61, CH Okęcie Park
§ 4
Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się na następujących zasadach:
1. Konsument ma prawo a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem towarów, a także ze wszystkich praw jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparte są o następujące zasady:
a) Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru w dowolnym Sklepie Świat Dziecka, w terminie do 7 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży);
b) zwrot rozliczony zostanie tylko i wyłącznie poprzez doładowanie Karty Prezentowej o wartość zwracanego towaru; nie ma możliwości zwrotu gotówki;
c) Towar, który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:
– nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,
– musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył Towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru,
– Towar, który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany (np. zabawki, akcesoria itp.), powinien znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu.
d) aby skorzystać z zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem Klient powinien udać się osobiście do dowolnego Sklepu oraz okazać i doręczyć sprzedawcy oryginalny paragon fiskalny/fakturę VAT, będące dowodem zakupu tego Towaru;
e) w razie uznania przez sprzedawcę, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem, sprzedawca odbierze od Klienta Towar a także wydany Klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny/fakturę VAT, a następnie doładuje Klientowi Kartę Podarunkową o kwotę równą cenie, którą Klient uiścił w momencie zakupu Towaru.
§ 5
Zasady i warunki korzystania z Karty Prezentowej:
1. Karta podarunkowa jest ważna i aktywna przez 12 miesięcy od ostatniej wykonanej operacji, która dokonywana jest przez pracownika Sklepu.
2. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
3. Karta Prezentowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
4. Ponieważ Karty Prezentowe są kartami na okaziciela realizacja Karty Prezentowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy jej użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Prezentowej w sposób nieuprawniony.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Prezentowej po jej przekazaniu Konsumentowi.
6. Sklep przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Prezentowe nieuszkodzone, aktywne i z nieprzekroczonym terminem ważności.
7. Realizacja Karty Prezentowej polega na nabyciu przez Konsumenta Towarów w dowolnym Sklepie Świat Dziecka w zamian za płatność dokonaną Kartą.
8. Przy realizacji Karty Prezentowej, w związku z nabyciem Towarów, wartość Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Sklepowi za sprzedane Towary. Konsumentowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość doładowania Karty Prezentowej.
9. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość Karty Prezentowej Konsument zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sklepu różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepach Organizatora.
10. Konsument może posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty lub do upływu terminu ważności Karty.
11. Sklep ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w przypadku: upływu terminu ważności Karty Prezentowej, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie, braku technicznej możliwości realizacji Karty Prezentowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Organizatora), z zastrzeżeniem jednak, że Sklep zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu przeszkody w odczytaniu karty.
§ 6
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, decydujące znaczenie ma informacja Kierownika Sklepu.
2. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 7 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on ostatecznie możliwość skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co do którego upłynął przedmiotowy termin.
§ 7
Konsument, który zamierza skorzystać ze sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem ma prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu : www.swiatdziecka.com.pl/regulamin
§ 8
Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014, poz. 827) i zmiany kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.). Podstawą do ewentualnych reklamacji Towaru jest dowód zakupu Towaru w konkretnym Sklepie ŚWIAT DZIECKA.
§ 9
Wszelkie ewentualne skargi na sposób realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, szczególnie w zakresie zwrotu Towaru, Konsument obowiązany jest skierować na piśmie, w terminie 3 dni od dnia usiłowania zwrotu Towaru, na adres:
Świat Dziecka Sp. z o.o. Sp. k.
80-299 Gdańsk, ul. Jana Keplera 21
§ 10
Organizator ma prawo zmienić zasady sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Sklepach oraz na stronie internetowej www.swiatdziecka.com.pl/regulamin, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
§ 11
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni niniejszy Regulamin na stronie internetowej sklepów: www.swiatdziecka.com.pl/regulamin
3. Wszelkie sprawy sporne związane ze sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.