Regulamin konkursu z okazji Targów OH!BABY Świat Dziecka w Warszawie

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie z okazji Targów Dziecięcych Świat Dziecka, ul. Górczewska 124 CH Wola Park

1. Czas trwania konkursu: 29-30 września 2023 roku, zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do dnia 30 września 2023 do godziny 21.00

2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się za pośrednictwem fanpage`a Świat Dziecka po 13 października 2023 roku.

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego regulamin.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy umieszczonej na kuponie oraz posiada do niej pełne prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie.

6. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie Uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.

7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora odpowiedzi konkursowej w jego celach
marketingowych, w tym umieszczenie na fanpage`u, stronie www, punktach sprzedaży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu w Świat Dziecka w Warszawie dalej zwanym „Konkursem” jest przedsiębiorstwo
Świat Dziecka Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jana Keplera
21, 80-299 Gdańsk, NlP 113-289-09-13, dalej zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

3. Konkurs jest prowadzony w sklepie Świat Dziecka w Warszawie ul. Górczewska 124 CH Wola Park

4. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość Uczestników będzie mniejsza niż 30 osób.

5. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden
sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za
członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.

ZADANIE KONKURSOWE

1. W dniach 29-30.09.2023 należy rozwiązać krzyżówkę „Rodzice na medal”, dokonać zakupów za min. 300zł
i wykonać zadanie konkursowe:

Napisz kreatywne zdanie wykorzystując hasło z krzyżówki.

2. Wpisać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail oraz zaznaczyć 4 okna wyboru.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych lub statystycznych. Uczestnik wyraża
jednocześnie zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz ofert handlowych poprzez SMS, email’em lub pocztą. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, bon lub inny produkt.

SPOSÓB OCENIANIA

1. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie zadania konkursowego, danych
kontaktowych i zaznaczenie czterech okien wyboru.

2. Zdanie konkursowe będzie oceniane pod kątem kreatywności.

NAGRODA

Nagrodami w konkursie są:

I miejsce Kinderkraft spacerówka Nuby Nature Vibes

II miejsce Torba Mommy Bag kol. kremowy

III miejsce Avent sterylizator do butelek SCF 291

Zwycięzca musi osobiście odebrać nagrodę w sklepie Świat Dziecka, ul. Górczewska 124 CH Wola Park, po
wcześniejszym ustaleniu terminu.

3. W konkursie zostaną wyłonione 3 osoby oraz przyznane im nagrody na podstawie pomysłowości i
ciekawości wykonania zadania konkursowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w sklepie Świat Dziecka w Warszawie oraz na stronie
Facebook/swiatdziecka_warszawa.

2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika
postanowień niniejszego regulaminu.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.)

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail będą
przetworzone przez Organizatora Świat Dziecka Albertyński, Kajdana Spółka komandytowa, ul. Jana Keplera
21, 80-299 Gdańsk, NlP 113-289-09-13 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego
prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

6. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych
Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych
niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie
Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.

8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia
zwycięzcy.

9. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej mailowo lub telefonicznie oraz poprzez publikację
postu na fanpage swiatdziecka_warszawa na Facebooku.

10. Laureaci konkursu udzielają zgody na udostępnienie ich danych kontaktowych w celu ogłoszenia
wyników konkursu oraz swojego zdjęcia z nagrodą na profilu Facebook Świat Dziecka.

11. W przypadku niestawienia się do odebrania nagrody w ustalonym terminie prawo do nagrody wygasa.

12. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje jego Regulamin i nie może powoływać się na jego
nieznajomość.

13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Życzymy powodzenia!

Zespół sklepów Świat Dziecka.